วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เดือนกุมภาพันธ์ 2552

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ปริ้นท์เอกสารค่ายเบาหวานกระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเบาหวาน
จากอินเตอร์เน็ตท์จากนั้นนำมาจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วใช้กระดาษขนาด 24x36 นิ้ว
ปริ้นท์ออกมานำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้กระดาษกาวสองหน้าแบบบาง
ติดลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงติดลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้ผลิตตัวอักษรเคมีบำบัด
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้นำแผ่นพลาสวู้ดมาจัดทำให้เป็นตัวอักษร
โดยใช้สติกเกอร์ที่ตัดเป็นตัวอักษรติดลงแผ่นพลาสวูดก่อนและใช้มีดคัดเตอร์ตัดให้เรียบร้อยแล้ว
ใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้น
นำไปติดที่หน้าห้องเคมีบำบัดเวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงาน
ให้ปฎิบัติดังนี้จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.ราชบุรี
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา
หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมา 5 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลง
ในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
โดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซมจัดทำป้ายพลาสวู้ด
ที่จอดรถยนต์ รพ.ราชบุรีกระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้นำแผ่นพลาสวู้ด
มาวัดขนาดแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกจากนั้นนำข้อความสติกเกอร์สีขาว
มาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใส
มาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาด
ตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและ
ใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้าง
ไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออกเวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงาน
ให้ปฎิบัติดังนี้ร่างป้ายผ้าการอบรมอาสาสมัครนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใส
มาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาด
ตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและ
ใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาว
โดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออกร่าง
ป้ายผ้าพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อสร้างบรรยากาศองค์กรกระบวนการปฏิบัติงาน
มีดังต่อไปนี้นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใส
มาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉาย
ให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กัน
และใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาว
โดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 8.30-16.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
นมแม่กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา
โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวและใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความ
ที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์อร์ด
สายใยรักแห่งครอบครัวกระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ออกแบบข้อความ
จากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวและใช้กระดาษกาว 2 หน้า
ขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์อร์ด
ผลของการสูบบุรี่กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา
หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 1แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้า
ขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลง
ในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม

วัน จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552

สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้สแกนภาพจากหนังสือ
ศรีนครินทร์ กับภาพพระพี่นาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ติดสตกเกอร์สีขาว
จำนวน 3 แผ่น ณ ห้องหัวหน้าพยาบาล ตึกอำนวยการเก็บเครื่องฉาย LCD
+ คอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชุมตึกกาญจนา 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ตกแต่ง แก้ไขภาพสแกน
ให้มีขนาด เท่ากันโดยใช้โปรแกรม photoshop

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

ลาหยุด 1 วัน

สัปดาห์ที่3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ร่างป้ายผ้า เรื่อง ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ค้นหาตัวอักษรติดผนัง
เรื่อง การประชุมวิชาการร่างป้ายผ้า เรื่อง โครงการตรวจคัดกรองคุณภาพ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้บันทึกภาพ VDO คนไข้
ตรวจ EKG ตึกเจ้าฟ้า ชั้น4ร่างป้ายผ้า ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ทำป้าย ไม่อนุญาติให้
ใช้อุปกรณ์ใดๆถ่ายภาพก่อนได้รับอนุญาติจำนวน 9 แผ่นติดสติกเกอร์สีขาว
ติดกระจก ห้องกุมารเวชกรรม จำนวน 5 แผ่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ทำตัวอักษรนูน
ใช้มีดกรีดนำร่องตัวอักษร

สัปดาห์ที่4

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ติดตั้งไฟสตูดิโอ
ณ ห้องตรวจเลือด ตึกเจ้าฟ้าทำตัวอักษรนูน ใช้มีดกรีดนำร่องตัวอักษร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ร่างป้ายผ้าข้อความทำตัวอักษรนูน
ใช้มีดกรีดนำร่องตัวอักษรกรีดตามสติกเกอร์ตัวอักษร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ใช้โปรแกรมตัดสติกเกอร์
ป้ายบุคลากร ติดบนแผ่นพลาสวูดสีขาว จำนวน 3 แผ่นพิมพ์งาน
สรุปแบบประเมินความคิดเห็น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ติดเทปกาวสองหน้า
โครงการเคล็ดลับการให้นมแม่ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เคลือบพลาสติดใส

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ติดเทปกาวสองหน้า
โรคหูน้ำหนวกลอกสติกเกอร์ให้เหลือตัวอักษร ติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
เรื่อง คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: